top of page
 1. Leietaker skal betale leiebeløpet kontant ved henting dersom annet ikke er avtalt.                                                                   

 2. I de tilfeller utleier og leietaker inngår en avtale om leveranse over flere år, har utleier rett til å justere pris hvert år i henhold til utleiers indeksregulering.                                                                                                                                              

 3. All utleie skjer fra utleiers lokaler. Ved frakt tilkommer fraktkostnader.                                                                                           

 4. Det er kun leietakeren som skal benytte leieobjektet. Leietaker kan ikke overføre leieretten til andre, og kan heller ikke foreta fremleie uten samtykke fra utleieren.                                                                                                                                     

 5. Leietaker er forpliktet til å levere tilbake alt utstyret som avtalt, og kan ikke under noen omstendighet holde tilbake utstyr som sikring av krav.                                                                                                                                                                    

 6. Leietaker plikter å behandle leieobjektet og eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Leietaker plikter å erstatte all skade eller tap som blir påført av dem selv eller av andre som de gir adgang til leieobjektet eller eiendommen forøvrig. Dette gjelder også skade på andres eiendom grunnet bruk av utleiers utstyr.                                                                   

 7. Utleier har til enhver tid rett til å foreta inspeksjon av leieobjektet og kontrollere at leietakeren overholder sine plikter i henhold til avtalen.                                                                                                                                                                                 

 8. Ved leieforholdets opphør skal leieobjektet forlates i forsvarlig ren- og ryddiggjort stand til avtalt innleveringsfrist. Defekte lyskilder blir fakturert etter gjeldende priser.                                                                                                                    

 9. Utleier har intet ansvar for eventuelle tap som leietakeren måtte ha som følge av feil som har oppstått på gjenstandene mens disse er i leietakers varetekt.                                                                                                                                                  

 10. Forsikring av alt utstyret er leietakers ansvar, så fremt ikke en evt. skade er forårsaket direkte av en tekniker som er på jobb for Viken lyd og lys. Skaden vil evt. da dekkes av Viken lyd og lys forsikringsengasjement.                                              

 11. Leietaker aksepterer at utleieren kan inndrive sine krav i henhold til denne kontrakten uten nærmere varsel.                           

 12. Utleier har ikke noe ansvar for strøm og festeanordninger for lyd og lys i leietakers lokaler/bruksområder. Heller ikke for ulykker som kan oppstå ved opp- eller nedrigging av produktene.                                                                                            

 13. Utleier har ikke ansvar for hørselsskader eller andre helseskader som kan oppstå ved bruk av utleieproduktene.                       

 14. Leietaker blir fakturert for kr.- 1 500 pr. uteblitt bærehjelp jfr. leiekontrakt. Bærehjelp skal være en person over 18 år som kan løfte tilsynelatende tunge gjenstander uten fare for sin egen helse. Utleier er ikke ansvarlig for påført skade av bærehjelp.                                                                                                                                                                                                 

 15. Både muntlig og skriftlig bekreftelse er bindende. Avtalen kan bare endres eller sies opp etter samtykke med selger. Ved brudd eller kansellering på denne bekreftelsen, kan utleier fakturere inntil 15% av avtalt sum. Ved avbestilling senere enn 14 dager før leieperiodens start, belastes 50% av avtalt sum. Ved avbestilling senere enn 48 timer før leieperiodens start, belastes 100% av avtalt sum. Flytting av en jobb er å betrakte som kansellering av jobben.                    

 16. Utleier er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge av streik, lockout, veiforhold, trafikkuhell eller andre forhold som er utenfor utleiers kontroll.                                                                                                                                                                            

 17. Parkering av utleiers biler skal skje i umiddelbar nærhet til produksjonsområdet. Leietaker betaler for utleiers parkering. Leietaker er ansvarlig for at det er mulig å komme seg fram til produksjonsstedet med utleiers biler. Leietaker bør på forhånd sjekke hvor store biler utleier trenger til produksjonen. Utleier er ikke økonomisk ansvarlig dersom produksjonen blir forsinket/avlyst pga. uframkommelighet.                                                                                 

 18. Ved sen retur vil kunden bli belastet for evt. kostnader utleier måtte ha i forbindelse med sen tilbakelevering.                        

 19. Leietaker aksepterer at Viken lyd og lys kan ta bilder av produksjoner, bruke dette til interndokumentasjon og markedsføring.                                                                                                                                                                                   

 20. Ved teknisk produksjon med bemanning og/eller transport:                                                                                                   1. ​Viken lyd og lys leverer på gateplan om ikke annet er avtalt. Kunden sørger selv for bærehjelp ref. pkt.                       2. Kunden må stille med kost og losji for teknikere under hele produksjonsperioden. Evt. avtales diettpenger etter Statens satser på forhånd.                                                                                                                                                2.Kunden må gi beskjed i god tid hvis det er vanskelige adkomstmuligheter for utstyr (trapper, lange ganger osv..), og ta høyde for å stille med tilstrekkelig bærehjelp.                                                                                                                           

 21. ​Tegninger og skisser utviklet av  
  Viken lyd og lys kan bli brukt til andre prosjekter/produksjoner, eller som referanse i forbindelse med markedsføringsaktiviteter selskapet gjør. Unntak fra dette er i de tilfellene oppdragsgiver ber særskilt om å få laget et design, og timene for arbeidet blir fakturert etter egen avtale.                                                                                                         

 22. Ved utescene:   

 1. ​Hvis arrangementet avlyses pga. dårlig vær, er leveringen utført så lenge utleier er tilstede til avtalt tid med avtalt utstyr. 

 2. Hvis transportkostnadene økes pga. værforhold skal de betales av leietaker. 

 3. Ved vind på 15m/sek eller mer er det opp til utleiers representant å avgjøre om scenekonstruksjonen bør endres eller tas ned – evnt. om scenen og tilhørende områder bør evakueres. 

 4. En utendørsscene er ikke garantert å være sikker i alle værsituasjoner. Utleier tar ikke på seg noe ansvar for artister eller tredjeparts utstyr. 

 5. Leietaker er ansvarlig for artister og medvirkendes sikkerhet på scenen. 

 6. Ved svikt på utleiers utstyr grunnet vær kan det ikke kreves reduksjon i leien dersom utleier prøver å få utstyret operativt innenfor rimelighetens grenser. 

 

sist endret 01,03,2021

bottom of page